Nasledujúce údaje, prosíme, vyplňte čo najpresnejšie - pomôžete
tým urýchliť priebeh Vašej zákazky!

ZÁKAZKA
Režim zákazky: STANDARD
EXPRES
ECONOMY
Dátum:
Číslo zákazky:
Vaše označenie zákazky:
Kód partnera / akcie:
ZÁKAZNÍK

Firma / Súkromá osoba

Dodacia adresa
*Firma:
*Adresa: *PSČ:
Mesto: Štát:
*IČO: IČ DPH:
**Telefón: **Mobilný tel.:
Fax: **E-mail:
Kontaktná osoba
*Meno: *Priezvisko:
Titul pred: Titul za:
Telefón: Mobilný tel.:
Fax: E-mail:
Fakturačná adresa

zhodná s dodacou adresou:

*Firma:
*Adresa: *PSČ:
Mesto: Štát:
*IČO: IČ DPH:
**Telefón: **Mobilný tel.:
Fax: **E-mail:
POŠKODENÉ MÉDIUM
*Typ: pevný disk
diskové pole (RAID)
flash disk
pamäťová karta
CD
DVD
disketa
páska
súbor
iné
Príznaky závady:
akustické príznaky
detekcia v BIOS
detekcia v OS
súbory/zložky sú viditeľné
neviem
iné
   
   
   
   
   
Príčina závady:
vymazanie dát
sformátovanie média
zrušenie oddielov
pád systému
vírusová nákaza
výpadok napájania
prepätie, vadný zdroj
pád, náraz
chyba hardware
bez zjavnej príčiny
neviem
iná
 
   
 
Výrobca:
Model:  
Výrobné číslo:  
Kedy k závade došlo? za behu
pri zapnutí
za vypnutého stavu
neviem
 
   
   
   
Operačný systém:  
Súborový systém: FAT12
FAT16
FAT32
NTFS
EXT2
EXT3
ReiserFS
XFS
HFS
HFS+
UFS
JFS
Netware tradičný
Netware NSS
neviem
iný / viac
Popis závady:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÁTA NA OBNOVU
Špecifikujte, prosíme, čo najpresnejšie požadované dáta (názvy zložiek, súborov, typy súborov - napr. "Documents and Settings", "pošta Outlook", "*.doc,*.xls"):
Na čo uložiť zachránene dáta

dodám vlastne médium / požadujem dodanie nového média

            Typ: pevný disk
flash disk
iné
Výrobca:
Model:
DOPRAVA
Príjem: osobne v DATARECOVERY
zvozom DATARECOVERY (zadarmo v SR, ČR a Nemecku)
poštou
   
   
   
OBCHODNÉ PODMIENKY
Odoslaním tohto formulára vyjadruje zákazník súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti DATARECOVERY:
Priebeh záchrany dát sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení z.č. 602/2003 Z.z. a zák. č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník). Všetky zverené dáta sú po odovzdaní zákazníkovi zmazané max. do 30 dní bez vytvorenia akejkoľvek zálohy.
Vzhľadom k povahe služieb sú ceny zmluvné a individuálne. Úhrady v prospech servisu budú uskutočnené v hotovosti na adrese servisu najneskôr v okamžiku výdaja zachránených dát alebo zverených pamäťových médií, ak sa strany nedohodnú inak. Náklady na dopravu znáša zákazník (neplatí pre zvoz zákaziek servisom). Všetky ceny oznamované servisom v súvislosti s touto zákazkou budú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nebude uvedené inak. Zmluvná hodinová sadzba je 100 € bez DPH (120 € s DPH), ak nie je dohodnute inak.
Ak nie je uvedené inak, zákazník odovzdáva servisu pamäťové média v nefunkčnom stave a objednáva posúdenie možnosti záchrany dát z každého jednotlivého kusu. Posúdenie možnosti záchrany dát vykoná servis zadarmo. V prípade požiadavky na expresnú diagnostiku vude účtovaný poplatok vo výške 100 € bez DPH (120 € s DPH) a v prípade následnej realizácie záchrany dát v expresnom režime bude poskytnutá zľava vo výške 100 € bez DPH (120 € s DPH). Na základe výsledkov diagnostiky servis určí, či a za akých podmienok je možné záchranu dát realizovať. Prípadná následná objednávka záchrany dát zákazníkom bude vykonaná písomne alebo prostredníctvom internetu (napr. potvrdenie e-mailom). V prípade odstúpenia od zmluvy po uskutočnení objednávky je zákazník povinný uhradiť všetky náklady, ktoré do okamžiku oznámenia o odstúpení od zmluvy servisu vznikli. Všetky použité prostriedky, vrátane čiastočne spotrebovaného materiálu (napr. náhradne diely) ostávajú aj po skončení servisných prác vo vlastníctve servisu.
Zákazník berie na vedomie, že sa nejedná o opravu alebo úpravu veci podľa § 652 zákona č. 40/1964 Z.z.. (Občiansky zákonník). Zákazník dáva servisu súhlas k prípadnej demontáži (otvoreniu) pamäťových médií pre účely posúdenia možnosti záchrany dát, resp. záchrany dát samotnej a je si vedomý možného zániku záruky poskytovanej výrobcom na dané pamäťové médium takýmto zásahom. Rovnako vyjadruje súhlas, aby servis po vykonaní servisného zásahu vykonal likvidáciu vadných dielov a v prípade nerealizácie záchrany dát po uskutočnení servisného zásahu, pamäťové media znehodnotil. Ak trvá zákazník na vrátení poškodených dielov a medii, je povinný o ich vrátenie písomne požiadať najneskôr v deň zadania zákazky. Pokiaľ zákazník trvá na vrátení pamäťového média, je povinný vyzdvihnúť si ho najneskôr do 30 dní od okamžiku odovzdania pamäťového média servisu. Pokiaľ si v tejto lehote pamäťové médium nevyzdvihne, má sa za to, že na jeho vrátení naďalej netrvá a servis môže prikročiť k jeho znehodnoteniu, resp. servis môže zákazníkovi účtovať skladné vo výške 0,66 € bez DPH (0,79 € s DPH) za každý začatý deň a za každú jednotlivú zverenú vec, začínajúc 31. dňom po predaní veci servisu. Požiadavku na vrátenie (vyzdvihnutie) pamäťového média je zákazník povinný oznámiť servisu najneskôr jeden pracovný deň pred prípadným osobným odberom. Ak nie je uvedené inak, má sa za to, že pamäťové média dodané zákazníkom na kópiu zachránených dát neobsahujú dáta, ktoré je nutné zachovať a servis môže ich obsah pozmeniť (prepísať, zmazať).
Záchrana dát je definovaná ako snaha servisu o obnovu dát v miere prislúchajúcej okolnostiam prípadu, zjavne technickému stavu (spôsobu a miere poškodenia) média, resp. dát a dohodnutým podmienkam. Servis neručí za celkovú funkčnosť zariadenia, ktorého je (bolo) predané pamäťové médium súčasťou, ani obsiahnutého operačného systému. Úspešnosť záchrany dát je vždy udávaná ako podiel prečítaných sektorov a ich celkového počtu. V závislosti na distribúcii chýb v súborovom systéme môže byť výsledný podiel poškodených súborov vyšší. Ak sa nedohodnú strany inak, servis môže avšak nie je povinný dáta dešifrovať alebo zmeniť ich formát (súborový systém, príp. typ súboru). Záchrana dát sa považuje za bezchybnú, ak dosiahne úspešnosť aspoň 95%. Ak sa dohodnú strany na spracovaní dát metódou „data-mining“ („DM“, dolovanie dát), berie zákazník na vedomie, že sa jedná o neštandardnú službu a takto získané dáta môžu byť čiastočne nečitateľné, neúplne alebo nemusia obsahovať dáta zákazníkom požadované.
Zákazník je povinný najneskôr prvý pracovný deň nasledujúci po prevzatí zachránených dát overiť ich bezchybnosť v miere zodpovedajúcej povahe poruchy a výsledkom posúdenia možnosti záchrany dát. Ak v tejto dobe nevyjadrí k vykonanej službe výhrady, má sa za to, že bola vykonaná bezchybne a servis môže prikročiť k zmazaniu pracovných a záložných kópií zverených dát. Pokiaľ boli dáta po prevzatí zákazníkom akokoľvek pozmenené, nie je možné v servise uplatniť právo zodpovednosti za vady plnenia. Za neoprávnenú reklamáciu je servis oprávnený účtovať vzniknuté náklady a čas podľa zmluvnej hodinovej sadzby.
šetky informácie o priebehu záchrany dát tvoria súčasť obchodného tajomstva servisu a ako také ich nie je servis povinný oznamovať. Zákazník berie na vedomie, že celá komunikácia (vrátane telefonickej) môže byť servisom nahrávaná a archivovaná. Zákazník rovnako dáva servisu výslovný súhlas s zasielaním obchodných oznámení.
Tovar odovzdaný servisu bude vydaný iba po predložení príslušného preberacieho protokolu alebo platného preukazu totožnosti.
    * = povinná položka
    ** = povinná aspoň jedna položka

Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski